• Alltid, helt enkelt
  • Mångsidigt, helt enkelt
  • Exakt, helt enkelt
  • Tillgängligt, helt enkelt
  • Som utlovat, helt enkelt
  • Genuint, helt enkelt

DATASKYDDSDEKLARATION

Integritetsskyddet för privatpersoner på internet är av mycket stor betydelse för den framtida e-handeln och utvecklingen mot en verklig internet-ekonomi.

MEVACO vill med denna dataskyddspolicy betona företagets stora engagemang för en säker och tillförlitlig e-handel samt för den enskildes skydd av privatliv och grundläggande fri- och rättigheter.

Du behöver inte ange några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vid vissa tillfällen behöver vi dock ditt namn och din adress och vissa andra uppgifter för att kunna hantera din beställning. Vi talar alltid om när du behöver ange dessa uppgifter. Förutom detta lagrar och behandlar vi endast uppgifter som du frivilligt eller automatiskt har gett oss tillgång till. De personuppgifter som du har angett (namn, adress, kundnummer osv. för att på ett säkert sätt kunna skilja dig från kunder med samma eller liknande namn) och dina användaruppgifter används i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser i den tyska dataskyddslagen (BDSG) för upprättande av avtal, fakturering och rådgivning samt för egen marknadsföring.

1. Vilka personuppgifter samlas in och hur behandlas de?

a. Automatisk datainsamling

När du besöker vår webbplats kan du röra dig fritt och anonymt på de sidor som är tillgängliga utan att logga in. Vid ditt besök på vår webbplats registreras endast vilka sidor du öppnar. Uppgifterna lagras helt anonymt och innehåller inga personuppgifter. Registreringen av ditt besök sker endast för statistikändamål, för att vi ska kunna optimera vår webbplats och för att garantera systemsäkerheten. Vid besöket registreras domännamnet eller din internetleverantörs IP-adress, din dators operativsystem och vilken webbläsare du använder. Dessutom registreras automatiskt från vilken sida du har klickat dig vidare till vår webbplats, vilka sidor du besöker hos oss, vilket datum du gått in på sidorna samt hur länge du stannat på dem. Det går inte att spåra dessa uppgifter tillbaka till dig och de går inte heller att använda för att skapa en användarprofil. Som enskild besökare är du helt anonym. För varukorgsfunktionen i vår webbutik använder vi sessionsscookies för att göra det bekvämare för dig att använda vårt onlineutbud, för att du ska kunna använda vissa funktioner och för att vi entydigt ska kunna associera dina beställningar med dig som kund. I övrigt följer vi inte din sökväg.

b. Insamling av personuppgifter

När du beställer eller skickar förfrågningar till oss ber vi dig att ange vissa personuppgifter. Detta är de enda personuppgifter som vi samlar in, lagar och behandlar.

2. Till vad används de insamlade personuppgifterna?

Vi samlar in och sparar dina personuppgifter i syfte att göra marknadsförings- och opinionsundersökningar och i övrigt endast i den utsträckning det krävs för att kunna slutföra eller behandla din beställning eller om du har gett ditt medgivande till exempel genom att skapa ett kundkonto eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som du har delgett oss behandlar vi konfidentiellt och vi överför dem till tredje part endast då det krävs för att kunna slutföra beställningen t.ex. överföring av uppgifter om beställaren till leverantören. De personuppgifter som samlas in används för att kunna styrka beställarens identitet och för att hantera förfrågningar och beställningar. För att kunna hantera din förfrågan sparar vi dina uppgifter i vår intressentlogg, men vi använder dem inte annat än just för att hantera din förfrågan. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi regelbundet meddelar dig om produkt- och prisförbättringar som rör våra produktgrupper.

3. När samlas personuppgifterna in?

Personuppgifterna sparas först när du skickar din beställning eller förfrågan. Fram till dess sparar vi inga uppgifter och du kan alltså helt anonymt titta på våra produkter.

4. Vem har tillgång till personuppgifter?

Våra medarbetare har tillgång till dina uppgifter när de behandlar och hanterar dina ärenden. De är skyldiga att endast behandla eller använda personuppgifter för det ändamål som krävs för att utföra arbetsuppgiften och i enlighet med gällande lagstiftning. De har fått information om att skyldigheterna i samband med hantering av personuppgifter kvarstår även sedan den aktuella uppgiften har slutförts. Dessutom har våra medarbetare fått omfattande utbildning i vilka dataskyddsbestämmelser som gäller enligt lag och vikten av att skydda personuppgifter. De har tystnadsplikt och har fått information om vilka straffrättsliga följder ett brott mot tystnadsplikten kan få.

Vi säljer eller förmedlar aldrig dina personuppgifter eller uppgifter som kan kopplas till dig till tredje part. Personuppgifter används endast för att hantera dina beställningar, för att svara på dina frågor och för att göra interna sammanställningar av anonym statistik. Undantaget gäller vid tjänster som du har beställt och där du har lämnat ditt samtycke till att ytterligare uppgifter om dig behandlas samt när vi enligt lag är skyldiga att förmedla dina uppgifter till statliga institutioner och myndigheter. I de fall där det är nödvändigt för att tillgodose dina intressen överför vi till affärspartners uppgifter som vi med ditt godkännande har samlat in och sparat inom ramen för upprättandet av ett avtal. På samma sätt som våra egna medarbetare är även våra affärspartners (och deras medarbetare) skyldiga att följa dataskyddsbestämmelserna i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) och den europeiska dataskyddsförordningen.

5. Vilka rättigheter har användaren när det gäller hans/hennes personuppgifter?

a. Återkallande

Om du har varit tvungen att lämna ditt godkännande för användning av dina personuppgifter kan du närsomhelst ta tillbaka detta genom att skicka ett brev till MEVACO GmbH, Vordere Karlstraße 12, 73033 Göppingen, Tyskland eller ett e-postmeddelande till info@mevaco.com.

b. Överföring av uppgifter

Du har rätt att få tillgång till, eller kräva att tredje part får tillgång till, de uppgifter som vi efter att du har gett ditt samtycke eller för att kunna fullgöra ett avtal behandlar automatiskt, i ett maskinläsbart format. Om du ber om att dessa uppgifter ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

c. Radering av personuppgifter

Lagrade personuppgifter raderas när användaren av webbplatsen och/eller kunden återkallar sitt godkännande, när uppgifterna inte längre krävs för det syfte i vilket de sparats eller om en fortsatt lagring av uppgifterna av juridiska skäl inte är tillåten. Uppgifter som sparats för fakturerings- och bokföringsändamål berörs inte.

6. Hur säkerställs efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser och annan tillämplig lagstiftning?

Vi lovar att vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

7. Cookies

På den här webbplatsen används så kallade cookies eller ”kakor”. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på din dator. De gör det möjligt att känna igen din webbläsare och att analysera hur webbplatsen används. De uppgifter som samlas in med hjälp av sparade cookies kan inte användas för att analysera en viss persons beteende. De används endast för att utvärdera och optimera webbplatsen. Du kan förhindra att cookies installeras på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

8. Econda

För att kunna optimera och anpassa utformningen av webbplatsen efter användarnas behov samlas anonymiserade uppgifter in med hjälp av lösningar och teknik från econda GmbH. Dessa uppgifter lagras sedan och används för att skapa användarprofiler under pseudonym. För att kunna göra detta kan cookies användas för att göra det möjligt att känna igen en webbläsare. Användarprofilerna sammanförs dock inte utan besökarens uttryckliga medgivande med uppgifterna om personen bakom pseudonymen. Särskilt IP-adresser görs omedelbart oigenkännliga så att det inte ska gå att koppla ihop användarprofiler och IP-adresser. Användningen av pseudonymiserade data sker med stöd av bestämmelserna i §15 stycke 3 tyska telemedielagen. Besökare på denna webbplats kan alltid motsätta sig framtida insamling och lagring av dessa uppgifter. En avregistrering (opt-out) gäller endast för den enhet och den webbläsare där inställningen görs och måste därför upprepas om du byter till en annan enhet. Om du raderar opt out-cookien kommer information åter att överföras till econda.

9. Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies eller ”kakor”, små textfiler som sparas på din dator och som sedan används för att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som samlas in av cookien beträffande ditt användande av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs och sparas på en av Googles servrar i USA. Google använder denna information för att analysera hur du använder webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna åt det företag som driver webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är förbundna med webbplats- och internetanvändningen. Google kan i vissa fall överföra denna information till tredje part, under förutsättning att detta är förenligt med tillämplig lagstiftning eller att tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kopplar aldrig samman din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att Google Inc. samlar in och överför denna information genom att ladda ner och installera det plugin-program för webbläsaren som du når via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

På denna webbplats används Google Analytics med tilläggsfunktionen ”AnonymizeIP”. Det betyder att IP-adresserna inte behandlas och sparas i sin helhet, utan endast i förkortad form så att de inte kan användas för att spåra enskilda användare. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du att Google samlar in och behandlar dessa uppgifter om dig och använder dem på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan. De av oss skickade data som hör samman med cookies, användar-ID eller annons-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av data som har passerat tidsfristen för lagring sker automatiskt en gång i månaden.

10. Google Remarketing och AdWords

a. Användning av remarketing- eller "likande målgrupper"-funktionen från Google Inc.

På vår webbplats använder vi remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktionen från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Den här funktionen är till för att analysera beteende och intresse hos besökarna. Google använder cookies för att kunna analysera webbplatsanvändningen som ligger till grund för skapandet av intressebaserade annonser. Med hjälp av dessa cookies registreras besöken på webbplatsen samt anonymiserad information om användningen. Vid besök på webbplatsen lagras inga personuppgifter om besökaren. Om du senare besöker en annan webbplats inom Google Display-nätverket får du upp annonser som med större sannolikhet återspeglar produkter och information som du tidigare har intresserat dig för. I samband med detta kan dina uppgifter ibland överföras till USA. För dataöverföring till USA finns ett beslut om adekvat skydd från Europeiska kommissionen. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 (1) punkt f dataskyddsförordningen baserat på det berättigade intresset rikta målgruppsanpassad reklam till webbplatsens besökare, så att besökarna på leverantörens webbplats får upp person- och intresseanpassade annonser när det besöker andra webbplatser som ingår i Google Display-nätverket.

b. Användning av Google Adwords conversion-tracking

På vår webbplats använder vi det webbaserade annonsverktyget ”Google AdWords” och inom ramen för detta conversion-tracking (analys av besöksbeteende). Google Conversion Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för conversion-tracking på din dator. Den här typen av cookies har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för att identifiera dig som person. När du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien fortfarande är giltig kan Google och vi se att du har klickat på en annons och på så vis kommit vidare till den aktuella sidan. Alla Google AdWords-kunder får olika cookies. På så vis blir det möjligt att spåra cookies via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med konverteringscookien används för att sammanställa conversion-statistik. På så vis får vi fram det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser och skickats vidare till en sida med en conversion tracking-tagg. Vi får däremot ingen information som gör det möjligt att identifiera vilka användare som gjort detta. Denna behandling sker baserat på artikel 6 (1) punkt f dataskyddsförordningen utifrån det berättigade intresset i riktad marknadsföring och analysen av hur effektiv denna marknadsföring är.

Du har rätt att baserat på din situation närsomhelst motsätta dig den behandling av personuppgifter som sker med stöd av artikel 6 (1) f dataskyddsförordningen. Du kan avaktivera Googles användning av cookies permanent genom att följa länken nedan och ladda ner och installera det färdiga plugin-program som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=se Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer, genom att gå in på avaktiveringssidan hos Network Advertising Initiative https://www.networkadvertising.org/choices/ göra en avanmälan med hjälp av den information som finns där. Mer information om Google remarketing och tillhörande sekretesspolicy hittar du på https://www.google.com/privacy/ads/

11. YouTube och Facebook

a. YouTube

För att integrera videor använder vi YouTube, en tjänst från YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som representeras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”YouTube”). YouTube är en videoplattform där användare kan lägga upp filmklipp och göra dem offentligt tillgängliga. För de YouTube-videor som finns integrerade på vår webbplats är YouTubes eget utökade dataskyddsläge aktiverat. På så vis kan du vara säker på att YouTube inte sparar någon information om dig när du bara öppnar vårt internetinnehåll. Observera dock att de YouTube-videor som finns integrerade i vårt internetinnehåll alltid upprättar en anslutning till YouTube när du klickar och tittar på en YouTube-video. Detta görs för att videon ska kunna visas ordentligt. Genom den upprättade förbindelsen överförs data till YouTube. YouTube sparar också cookies på din enhet. Om du öppnar vårt innehåll hos YouTube när du är inloggad kan YouTube koppla samman ditt surfbeteende med ditt användarkonto. Om du inte vill att det ska vara möjligt att göra en sådan koppling måste du logga ut från dina användarkonton hos YouTube och Google och radera respektive cookies i dina webbläsarinställningar innan du går in på vår webbplats. Ytterligare information om YouTubes insamling, behandling och användning av uppgifter hittar du i Googles sekretesspolicy https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/.

b. Facebook

Leverantören använder på webbplatsen remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Med denna funktion kan leverantören rikta anpassad reklam till webbplatsbesökaren i form av personanpassade, intressebaserade Facebook-annonser, som visas när användaren besöker det sociala nätverket Facebook. För att funktionen ska fungera implementeras Facebooks remarketing-tagg på leverantörens sida. Med hjälp av denna tagg upprättas vid besök på webbplatsen en direkt förbindelse till Facebook-servern. Genom denna förbindelse skickas information om vilka webbplatser du besöker till Facebook-servern. Facebook kopplar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Mer information om insamling och användning av uppgifter via Facebook, om vilka rättigheter och möjligheter du har att skydda din integritet i samband med denna insamling,hittar du under information om dataskydd på Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att Facebook ska koppla in insamlade informationen till ditt Facebook-konto, kan du avaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” här. För att göra det måste du vara inloggad på Facebook. För att förhindra att dina uppgifter sparas med hjälp av Facebook Pixel på vår webbplats klickar du på knappen

När du klickar på den här länken sparas en så kallad opt out-cookie på din enhet. Om du raderar denna cookie i din webbläsare måste du klicka på länken för att lägga till den igen. Avanmälan (opt-out) gäller endast på den webbläsare du använde när du klickade på länken och endast inom vår webbdomän.

12. SSL-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda känsligt innehåll vid överföring, till exempel när du skickar förfrågningar till oss, används en SSL-kryptering. Att förbindelsen är krypterad ser du på hängslåssymbolen längst upp i webbläsaren och på att adressraden ändras från "http://" till "https://". När SSL-krypteringen är aktiv kan tredje part inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

13. Nyhetsbrev

Alla användare kan anonymt registrera sig för vårt återkommande nyhetsbrev. För att vi ska kunna tilltala dig med namn ber vi dig att ange för- och efternamn. Förutom din e-postadress måste du också bekräfta att det verkligen är din e-postadress och att det är du som har anmält dig till nyhetsbrevet (dubbel anmälan eller double opt-in). Dessa uppgifter samlas endast in för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig och för att dokumentera att vi har rätt att göra det. För att skicka nyhetsbrevet anlitar vi en tjänsteleverantör som sparar dina uppgifter enligt gällande bestämmelser. Du kan närsomhelst meddela att du inte längre vill prenumerera på nyhetsbrevet och återkalla godkännandet för att spara din e-postadress.

14. Annonser för andra företag och länkar till andra sidor

Om vi på någon av våra sidor har annonser för andra företag märker vi ut dessa annonser. I en dom från den 12 maj 1998, ”Ansvar för länkar” (tyska: Haftung für Links) (312 O 85/98) har Landgericht Hamburg (ung. motsv. hovrätt) entydigt slagit fast att genom att lägga upp en länk är medansvarig för innehållet på den sida man länkar till och alltså kan komma att hållas ansvarig; detta kan endast förhindras genom att man uttryckligen tar avstånd från det aktuella innehållet, vilket MEVACO GmbH härmed gör. MEVACO GmbH överför aldrig uppgifter utan ditt tillstånd till icke EU-länder, såvida detta inte är nödvändigt för att genomföra affärstransaktionen eller är uttryckligen tillåtet enligt den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

15. Säkerhetsinformation

Vi försäkrar att dina personuppgifter sparas med hjälp av alla till buds stående tekniska och organisatoriska medel för att de inte ska bli tillgängliga för tredje part. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera total datasäkerhet och därför rekommenderar vi att du istället skickar konfidentiell information via vanlig post.

16. Kontakt

Om du har frågor beträffande dataskydd hos MEVACO GmbH kan du vända dig till vår dataskyddsansvarige. Till dataskyddsansvarig vänder du dig även om du har klagomål som rör hanteringen av dina personuppgifter. Vår dataskyddsansvarige är Mrs. Mareike Vogt, TÜV SÜD Sec-IT GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München // Telefon +49 89 50084-821 // Email: Mareike.Vogt@tuev-sued.de

Naturligtvis kan du också vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor. I Tyskland: Landesbeauftragte für den Datenschutz, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart // Tel.: 0049+711/ 6155410 // e-post: poststelle@lfdi.bwl.de