Konfigurera din önskeprodukt
Testa konfiguratorn nu
Läs mer

KONTAKT

KONTAKT Press

  • Jolanta Gatzanis
  • Esslinger Straße 20, 70182 Stuttgart
  • +49 (0)711 9640-570
  • gatzanis@mevaco.de
  • Förfrågningar kan endast bearbetas på tyska eller engelska.

STANDARDAVTAL

Firma MEVACO GmbH, Vordere Karlstraße 12, 73033 Göppingen, Deutschland:s Allmänna försäljnings- och leveransvillkor


1.Tillämplighet, skriftlig form
1.1.Våra allmänna affärsvillkor gäller uteslutande. De gäller mot företag (§ 14 BGB), juridiska personer enligt offentlig rätt och specialfonder enligt offentlig rätt. Avtalspartens avvikande allmänna affärsvillkor erkänns inte av oss, om vi inte gått med på dem skriftligen. Våra allmänna affärsvillkor gäller också om vi med kännedom om avtalspartens avvikande allmänna affärsvillkor utan förbehåll utför leverans till denne.
1.2.Alla överenskommelser som träffas mellan oss och avtalsparten för verkställande av detta avtal ska nedtecknas skriftligen i detta avtal. Detta gäller särskilt för övertagande av garantier.
1.3.Dessa villkor gäller också för alla framtida affärsrelationer med avtalsparten, även om de inte än en gång uttryckligen omnämns med överenskommelser.

2.Anbud, tecknande av avtal, avtalsdokument, avtalets innehåll
2.1.Våra anbud är icke bindande. Anbud enligt avtal kan vi anta inom fyra veckor.
2.2.Illustrationer och uppgifter i reklamdokument och andra reklamframställningar är icke bindande.
2.3.När det gäller illustrationer och ritningar, beräkningar och andra filer eller dokument förbehåller vi oss äganderätten och upphovsrätten, de får inte ställas till tredje parters förfogande. Detta gäller särskilt sådana filer eller underlag, som betecknas som ”konfidentiella”; innan de lämnas ut till tredje parter krävs vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
2.4.I brist på andra överenskommelser gäller som tekniska avtalsdokument överenskomna ritningar, mönster, beskrivningar och andra dokument, varvid de i kommersiell praxis för råvaror brukliga materialnormerna, beteckningarna och DIN-toleranserna är avgörande. De vid leveranser från valsverk brukliga avvikelserna i plåttjocklek och format är även tillåtna för oss. För den beställda varan är de vid tidpunkten för tillverkning avgörande DIN-normerna bindande, som innefattar avvikelser och toleranser. Vid plåtar med föreskrivna operforerade kanter är de avvikelser som är ett resultat av stansverktyg eller andra maskinella anordningar förbehållna. Eventuella differenser fördelas jämnt på alla kanter. På varan kan och får lätt flogrost bildas. Det finns inget åtagande om grundmaterialets ytbeskaffenhet, särskilt inte om frihet från fett, om detta inte överenskommits uttryckligen. Ovanstående regler i 2.4 gäller inte för av oss ej tillverkad handelsvara som vi säljer, om inte DIN-normer eller andra riktlinjer ska tillämpas därpå obligatoriskt.
2.5.Om inte annat överenskommits är de av oss levererade produkterna uteslutande avsedda för användning i Tyskland. Vi ansvarar inte heller för reklamationer som inte är att hänföra till fel i de levererade produkterna, utan till tekniska förhållanden i utlandet eller till rättsliga krav där. Annat gäller endast när det är överenskommet att leverans till utlandet sker för användning i respektive land.

3.Priser, betalningsvillkor, acceleration, rätt till hävning, dröjsmål, återtagande, retentionsrätt, debitering, genkäromål
3.1.Om inget annat framgår av orderbekräftelsen gäller alla priser enligt Incoterm 2010® CIP (frakt och försäkring betald till) angiven bestämmelseort, inklusive förpackning, plus gällande moms. Vid avtalad leverans levereras varorna fritt tomtgräns/trottoar. I detta fall åligger det kunden att säkerställa en smidig leverans och på egen bekostnad säkerställa att det vid leveranstillfället finns erforderlig personal och utrustning på plats. Vi förutsätter att föraren kan köra hela vägen fram till avlämningsplatsen och lasta av varorna omgående. Om ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda debiteras kunden uppkomna merkostnader separat.
3.2.För beställning gäller på dagen för beställningen gällande prislista. Om materialpris- eller lönehöjningar sker mellan framställning av beställning och leverans förbehåller vi oss rätten till motsvarande prisjustering.
3.3.Om inte annat överenskommits ska betalning ske utan avdrag inom 30 dagar från fakturering.
3.4.Vi är inte skyldiga att godta betalning med check eller växel. Om vi godtar det sker det bara som villkorlig betalning.
3.5.Om avtalsparten vid avbetalning råkar i dröjsmål med minst två avbetalningar har vi rätt att kräva betalning av hela skulden, även av andra fakturor även om checkar eller växel skulle godtas. I detta fall återlämnas papperen mot omedelbar kontant betalning.
3.6.Om det efter avtalets ingående sker en väsentlig förändring eller försämring i avtalspartens förmögenhetsförhållanden, genom vilken vår rätt till motprestation äventyras, eller om en sådan situation redan förelåg för avtalsparten vid tiden för avtalets ingående, men blev känd först senare, kan vi vägra att utföra vår insats tills motprestationen är fullbordad. Detta gäller särskilt då misslyckade utmätningsåtgärder, växeprotest, checkprotest, egen konkursansökan, moratorieförsök, likvidation eller liknande skett. I dessa fall kann vi ge avtalsparten en tidsfrist för att åstadkomma motprestationen eller för att ställa säkerhet. Om motprestationen eller säkerheten trots fastställandet av tidsfristen inte åstadkoms under ovannämnda förutsättningar har vi rätt till hävning.
3.7.Om avtalsparten hamnar i dröjsmål med betalning har vi rätt att om fastställande av anstånd inte är umbärligt enligt lagen, ta tillbaka varan efter att ett av oss fastställt anstånd löpt ut, i förekommande fall beträda avtalspartens företag och lägga beslag på varan. Vi kann dessutom förbjuda avlägsnande av den levererade varan.
3.8.Om levererad vara tas tillbaka av oss gottskrivs denna vara avtalsparten med ett lämpligt avdrag och läggs till vår öppna fordran, oavsett hävdande av ytterligare skadeståndskrav. Det är förbehållet avtalsparten att styrka en mindre värdeminskning i det enskilda fallet.
3.9.Våra fordringar kan bara kvittasmed obestridliga eller lagakraftvunna fordringar. Genkäromål är uteslutet. Avtalsparten är bara berättigad att hävda retentionsrätt om hans motanspråk grundar sig på samma avtalsförhållande.

4.Befrielse från fullgörande, leveranstid, delleverans, rätt till hävning, skador pga. dröjsmål
4.1.Riktig egen leverans i rätt tid är förbehållen.
4.2.Leveranstiden börjar på datumet för beställningsbekräftelsen. Inledande av den av oss angivna leveranstiden förutsätter dessutom mottagande i rätt tid av kunden av samtliga dokument och upplysningar som ska levereras samt klarläggande av alla detaljer i beställningen, särskilt alla tekniska frågor, överlämnande av ritningar, leverans av ev. erforderliga beställda delar etc. Detta gäller också för montagearbeten. Delleveranser är tillåtna i den mån de är rimliga.
4.3.Leveransfördröjningar pga. force majeure eller andra omständigheter som vi inte har förorsakat, särskilt trafikstörningar och driftstörningar, strejker, avspärrningar, brist på råvaror, krig ska vi, om inte annat överenskommits, inte ansvara för. Om vi inte kan leverera inom överenskommen tid förlängs leveranstiden lämpligt. Om det föreligger leveranshinder utöver den lämpliga förlängda leveranstiden, har vi rätt att dra oss ur avtalet.
4.4.Om vi inte kan uppfylla den överenskomna leveranstiden är kunden skyldig att på vår begäran inom en lämplig tidsfrist förklara om han fortfarande kräver leverans. Om han inte gör det har vi rätt att efter en lämplig tidsfrist frånträda eller häva avtalet.
4.5.Om vi hamnar i dröjsmål gäller följande:
4.5.1.Om en blankning föreligger eller om avtalsparten kan hävda att hans intresse i avtalets fullgörande har fallit bort eller om dröjsmålet beror på ett av oss, våra företrädare eller våra ombud avsiktligt avtalsbrott så ansvarar vi för skada pga. avtalsbrott.
4.5.2.Om vi, våra företrädare eller ombud har brutit mot en väsentlig skyldighet enligt avtalet och föreligger inte ansvar enligt lagbestämmelserna i mening av 4.5.1 är vårt ansvar för skador till följd av dröjsmål begränsat till förutsebara, typiskt inträffande skador.
4.5.3.I andra fall är vårt ansvar för dröjsmål begränsat till högst 5 % av leveransvärdet.
4.5.4.Övriga lagliga anspråk av avtalsparten är inte uteslutna härigenom.

5.Övergång av risk
Om inte annat framgår av beställningsbekräftelsen är leverans ”från fabrik” och när det gäller lagervaror ”från lager” överenskommet. Avsändningen sker alltid, även vid leverans från en annan än leveransorten – även vid fraktfri leverans och/eller leverans genom egen personal eller fordon – på beställarens risk.

6.Reklamationer
6.1.Levererade varor ska, i den mån det är görligt enligt vederbörliga affärsrutiner, undersökas av kunden omedelbart efter leverans. När ett fel upptäcks ska det omedelbart rapporteras till oss. Om kunden underlåter att rapportera felet betraktas varan som godkänd, om det inte handlar om ett fel som inte gick att identifiera vid undersökningen. Om ett sådant fel skulle upptäckas senare måste det rapporteras omedelbart efter upptäckten, annars betraktas varan också vad gäller detta fel som godkänd. § 377 HGB påverkas inte. Kunden befrias inte heller i fall av regress av entreprenören enligt § 478 BGB från sin undersökningsplikt. Rapporterar han i sådana fall inte det av sin avnämnare hävdade felet omedelbart, så betraktas varan även vad avser detta fel som godkänd.
6.2.Om ett fel föreligger har vi med hänsyn till felets art och kundens berättigade intressen rätt att bestämma efterföljande åtgärd. En efterföljande åtgärd betraktas enligt detta avtal som misslyckad efter det tredje resultatlösa försöket. Detta antal gäller inte i händelse av regress enligt § 478 BGB.
6.3.Vid efterföljande åtgärder vid fel är vi bara i den mån skyldiga att stå för härför erforderliga kostnader, särskilt transport-, väg-, arbets- och materialkostnader som dessa inte därigenom höjs av att ärendet tagits till en annan ort än kundens säte eller anläggning, dit leveransen skett. Detta gäller inte i händelse av regress enligt § 478 BGB.
6.4.Kundens reklamation inklusive skadeståndsanspråk preskriberas efterett år. Detta gäller inte i händelse av regress enligt § 478 BGB, och inte heller i händelse av § 438 stycke 1 2 BGB samt § 634a stycke 1 2 BGB. Det gäller heller inte för skadeståndsanspråk pga. skada på liv, kropp eller hälsa eller på grund av ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt tjänstefel genom oss eller våra ombud. I händelse av § 438 I nr 2 b BGB (ärenden för byggnadsverk) preskriberas avtalspartens reklamation efter 2 år. Försäljning av begagnade saker sker med uteslutning av alla former av reklamation.

7.Ansvar för skadestånd och ersättning för utgifter
7.1.Vi tar inget ansvar för skadestånds- och ersättningsanspråk (i det följande endast ”skadeståndsanspråk”), oavsett rättslig grund, från kunder. I synnerhet om dessa uppstått till följd av underlåtenhet att fullgöra avtalsförpliktelserna eller till följd av skadevållande handling.
7.2.Detta gäller ej
7.2.1.om vi medvetet undanhållit en brist eller defekt,
7.2.2.om vi har lämnat garanti för en varas egenskaper eller funktion och ett garantiärende har uppstått,
7.2.3.för eventuella krav enligt den tyska produktansvarslagen,
7.2.4.i händelse av uppsåtlig eller grov oaktsamhet, skada på liv, kropp eller hälsa eller åsidosättande av viktiga avtalsbestämmelser. Skadeståndsanspråk på grund av åsidosättande av viktiga avtalsbestämmelser är dock begränsade till avtalstypiska, förutsägbara skador, såvida inte uppsåtlig eller grov oaktsamhet föreligger eller anspråket gäller skada på liv, kropp eller hälsa.
7.3.I den mån vårt ansvar är begränsat eller uteslutet, gäller detta även våra anställdas, medarbetares, representanters och ombuds personliga ansvar.
7.4.En förändring av bevisbördan till nackdel för kunden är inte förbunden med ovanstående bestämmelser.

8.Kompletterande och avvikande regler vid internationella avtal
8.1.Om kunden har sin anläggning utanför Tyskland gäller följande regler:
8.1.1.Vi ansvarar inte för tillåtligheten i den enligt avtalet förutsedda användningen av den levererade saken enligt mottagarlandets bestämmelser. Vi ansvarar inte heller för där uppkomna skatter.
8.1.2.Vi ansvarar inte för genom statliga åtgärder, särskilt införsel- och utförselbegränsningar, uppkomna leveranshinder.
8.2.Om kunden har sin anläggning utanför Tyskland och FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor i vid varje tillfälle gällande utformning äger tillämpning gäller dessutom följande regler:
8.2.1.Avtalsändringar eller –hävanden måste vara skriftliga.
8.2.2.Istället för enligt 6 och 7 gäller:
8.2.2.1.Vi ansvarar gentemot kunden för skadestånd enligt gällande lagbestämmelser bara om ett avtalsbrott grundar sig på ett av oss, våra företrädare eller ombud avsiktligt eller grovt vårdslöst avtalsbrott. Vi ansvarar också enligt gällande lagbestämmelser om vi bryter mot en väsentlig avtalsskyldighet. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för eventuellt föreliggande anspråk enligt §§ 1, 4 av den tyska produktansvarslagen eller vid anspråk pga. genom varan förorsakad skada på persons liv eller kropp.
8.2.2.2.Om levererade varor är avtalsstridiga föreligger rätt till hävande av avtalet eller ersättningsleverans för kunden endast om skadeståndsanspråk mot oss är uteslutna eller det är orimligt för kunden att tillvarata den avtalsstridiga varan och hävda den återstående skadan. I dessa fall är vi tills vidare berättigade till avhjälpande av fel. Om avhjälpandet av fel misslyckas och/eller leder till en orimlig fördröjning, har kunden rätt att välja att tillkännage hävande av avtal eller kräva ersättningsleverans. Kunden har också rätt till det om avhjälpandet av felet orsakar en orimlig olägenhet eller ovisshet om ersättning av eventuella utlägg av kunden föreligger.

9.Egendomsvillkorsförsäkring
9.1.Äganderätten till den levererade varan förblir reserverad tills alla betalningar enligt avtalet mottagits, då en löpande affärsförbindelse föreligger tills alla betalningar enligt den mottagits. Detta gäller också om våra fordringar tagits upp i löpande räkning, och saldot är draget och godkänt även för framtida fordringar.
9.2.Kunden är skyldig att behandla den levererade varan varsamt och särskilt att förvara den riktigt; kunden är också skyldig att på egen bekostnad försäkra den till nyvärde mot brand-, vatten- och stöldskador.
9.3.Vid utmätning och andra ingripanden av tredje part ska kunden omedelbart underrätta oss skriftligen för försvaret av våra rättigheter (t.ex. talan enligt § 771 ZPO). Om tredje part inte kan ersätta oss för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna för en talan enligt § 771 ZPO ansvarar kunden för den för oss uppkomna förlusten.
9.4.Kunden har rätt att sälja levererad vara vidare i den ordinarie affärsverksamheten och använda varan; han överlåter emellertid till oss redan nu alla fordringar som uppkommit för honom genom vidareförsäljningen mot hans avnämare eller tredje part, till storleken av den reserverade varans värde, och oavsett om den levererade varan sålts vidare utan eller efter bearbetning. Som den reserverade varans värde gäller det med oss överenskomna fakturabeloppet (inkl. moms). Om den vidaresålda varan ingår i vår gemensamma egendom så omfattar överlåtelsen av fordran det belopp som motsvarar vår andel i den gemensamma egendomen. Kunden är inte berättigad till annan avyttring av varan, särskilt inte till belåning eller inteckning i lösöre.
9.5.Kunden är bemyndigad att inkassera fordran av vidareförsäljningen även efter överlåtelsen. Vår befogenhet att självainkassera fordran påverkas inte av det. Vi förbinder oss dock att inte inkassera fordran så länge kunden fullgör sina betalningsförpliktelser från den erhållna behållningen, inte är i betalningsdröjsmål och särskilt någon ansökan om öppnande av insolvensförfarande inte har gjorts eller betalningsinställelse föreligger. Om detta emellertid skulle vara fallet kan vi kräva att kunden för oss tillkännager de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, lämnar alla för indrivning nödvändiga uppgifter, överlämnar därtill hörande dokument och meddelar sin gäldenär överlåtelsen.
9.6.Bearbetning eller omarbetning av de levererade varorna genom kunden görs alltid för oss. Kundens hemfallsrätt till levererad vara fortsätter till omarbetade föremål. Om den levererade varan bearbetas vidare med andra föremål som inte tillhör oss så förvärvar vi samäganderätten till den nya saken i proportion av det objektiva värdet av den levererade varan till de andra bearbetade föremålen vid tiden för bearbetningen. För den genom bearbetning uppkommande saken gäller i övrigt detsamma som för den under förbehåll levererade varan.
9.7.Om levererad vara oskiljaktigt blandas ihop, rörs ihop eller förknippas med andra föremål som inte tillhör oss förvärvar vi samäganderätten till den nya saken i proportion av det objektiva värdet av den levererade varan till de andra föremålen vid tidpunkten för hopblandningen eller förknippandet. Om förloppet går till så att kundens sak ska betraktas som huvudsak är härmed överenskommet att kunden på oss överlåter proportionell samäganderätt och gratis bevarar ensam- eller samäganderätten för oss.
9.8.Kunden överlåter också till oss alla fordringar för säkerställande av våra fordringar på honom till storleken av den reserverade varans värde med alla underordnade rättigheter och rang framför övriga, som uppkommit för honom genom förbindelse av den reserverade varan som väsentlig beståndsdel med en fastighet, ett fartyg, skeppsvarv eller en luftfarkost tillhörande en annan mot en tredje part. Enligt 9.4 sats 2 och 3 gäller på motsvarande sätt.
9.9.Kunden överlåter också till oss alla fordringar för säkerställande av våra fordringar på honom till storleken av den reserverade varans värde med alla underordnade rättigheter och rang framför övriga, som han genom avyttring av en egen fastighet, ett fartyg, skeppsvarv eller en luftfarkost med vilken han förbundit den reserverade varan som en viktig beståndsdel, förvärvat till en tredje part. Enligt 9.4 sats 2 och 3 gäller på motsvarande sätt
9.10.Vi förbinder oss att på kundens begäran frigöra de oss tillkommande säkerheterna i den mån som det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger de fordringar som ska säkras med mer än 10 % eller det nominella beloppet med mer än 50 %; urvalet av de säkerheter som ska frigöras åligger oss.

10.Kontraktstillverkning
10.1.Om lönearbete utförs eller material, halvfabrikat eller verktygsanordningar eller andra delar ställs till förfogande genom beställaren är vi inte skyldiga att kontrollera de delar som ställts till förfogande. Denna skyldighet att kontrollera lämpligheten för det avtalsenliga ändamålet åligger dock beställaren.
10.2.Beställaren godkänner brukligt utskott som överenskommet. Hur som helst är utskott upp till 5 % av den totala mängden material tillåtet och avtalsenligt.
10.3.Om fel i en levererad del eller material (jfr. 10.1) skulle leda till att en av oss tillverkad del är bristfällig eller oanvändbar så måste beställaren ändå betala den överenskomna avgiften. Skulle skador uppstå för oss eller en tredje part genom olämpligheten i en sådan levererad del så ska beställaren bära dem och lösa oss från ev. skadeståndsanspråk från tredje parter.

11.Tillämplig rätt, leveransort, forum
11.1.För detta avtal gäller förbundsrepubliken Tysklands rätt.
11.2.Leveransort för samtliga arbeten enligt detta avtal är 73278 Schlierbach.
11.3.Vid avtal med affärsmän, jurdiska personer enligt offentlig rätt, specialfonder enligt offentlig rätt och utlänningar som inte har något inrikes forum, är forum 73278 Schlierbach. Vi förbehåller oss dock rätten att också väcka talan där kunden har sitt säte.

12.Övrigt
Om en bestämmelse i detta avtal skulle vara eller bli ogiltig påverkas inte giltigheten i avtalets andra bestämmelser. I detta fall är parterna skyldiga att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som ekonomiskt motsvarar det som parterna skulle ha överenskommit om de känt till ogiltigheten.

Schlierbach, 29.06.2016

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Här får du veta allt nytt om MEVACOs produkter och tjänster och kan upptäcka spännande exempel på tillämpningar

  • håll dig uppdaterad
  • upptäck alla fascinerande användningsexempel
  • var först med att få information om fina erbjudanden

Jag vill gärna prenumerera på MEVACO-nyhetsbrev och är över 16 år. Alla nyhetsbrev från MEVACO är helt gratis och innehåller allmän och teknisk information, information om evenemang samt om nya produkter och tjänster från MEVACO. Du kan avregistrera dig när som helst via länken i nyhetsbrevet.

Tack så mycket för din anmälan till nyhetsbrev. Inom kort kommer ett mail med en bekräftelselänk att skickas till dig.